دوره و شماره: دوره 2، شماره 10، بهمن و اسفند 1370 
رشحات کوثریه

صفحه 44-47

حسن موسوی خوئینی