دوره و شماره: دوره 5، 29-30 - شماره پیاپی 29، بهمن و اسفند 1373 
4. کتابخانه های جهان اسلام در قرون وسطی

صفحه 18-27

محمد رستم دیوان؛ سید حسین اسلامی


5. مخازن قدیمی کتابهای اسلامی در کوفه

صفحه 28-40

محمد سعید الطریحی؛ سید حسین اسلامی


12. فهرست نگاری : گذشته و حال

صفحه 71-93

رضا استادی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید احمد حسینی اشکوری


22. درگذشتگان

صفحه 174-178

ناصر الدین انصاری