دوره و شماره: دوره 8، شماره 48، بهمن و اسفند 1376 
8. در حاشیه دو مقاله

صفحه 48-52

سید محمد جواد شبیری


17. پاسخی به یک نقد

صفحه 105-106

. محمدی مازندرانی