دوره و شماره: دوره 11، شماره 66، بهمن و اسفند 1379