دوره و شماره: دوره 12، 71-72 - شماره پیاپی 71، بهمن و اسفند 1380 
چهار کتابخانه بزرگ بغداد در قرون وسطی

صفحه 17-27

روث استلهورن؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


توسعه آموزش و وضعیت کتابداری در کشورهای عربی خلیج فارس

صفحه 28-40

محمد صالح جمیل آشور؛ عبدالستار چودری؛ احمد شعبانی؛ محمود تفقدی جامی


درگذشتگان

صفحه 184-187

ناصر الدین انصاری؛ اسماعیل تاجبخش