دوره و شماره: دوره 14، شماره 84، بهمن و اسفند 1382