سفرنامه ای به آلمان در نوامبر شیرین: با گزارشی از کنفرانس بازسازی وحی قرآن در بستر تاریخی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69508

چکیده

نوشته پیش رو، گزارشی اجمالی از سفر نویسنده به آلمان در آبان 1398 جهت شرکت در کنفرانس بازسازی وحی قرآن در بستر تاریخی در دانشگاه مونستر در غرب آلمان است.
 سفرنامه، آلمان، کنفرانس بازسازی وحی قرآن در بستر تاریخی، گزارش، قرآن، مطالعات قرآنی.

کلیدواژه‌ها