کلیدواژه‌ها = اوری روبین
مروری بر مهم ترین آثار قرآنی و تفسیری اوری روبین به بهانۀ درگذشت او

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 225-272

محمدعلی طباطبایی


سورۀ نمل: مقایسۀ ترجمه های عبری یوزف ریولین و اوری روبین

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 30-40

حیدر عیوضی؛ مصطفی رزاقی؛ محمدعلی طباطبایی