مروری بر مهم ترین آثار قرآنی و تفسیری اوری روبین به بهانۀ درگذشت او

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74035

چکیده

مقالۀ حاضر، گزارشی از 16 مقاله و 2 کتاب منتشرشده
از اوری روبین، اسلا مشناس و قرآن پژوه تاز هدرگذشته، در خلال
سال های 1975 تا 2011 میلادی است. این نوشت هها، که در اینجا به
ترتیب تاریخ انتشار مرتب شد هاند، نمایندۀ خوبی از رویکرد، روش
ع مورد استفادۀ روبین در مطالعات اسلامی و مخصوصا 􀀣 و مناب
مطالعات تفسیری و حدیثی است. همچنین از خلال مطالعۀ
تاریخمند این آثار، م یتوان به درکی از چگونگی تحولات فکری
خود او در طول حدود 40 سال کار علمی اش در زمینۀ تاریخ اسلام
و تفسیر قرآن دست یافت

کلیدواژه‌ها