دوره و شماره: دوره 5، شماره 25، بهار 1373 
8. سخنی درباره جامع المقاصد

صفحه 58-61

محمد حسّون؛ سید حسن اسلامی