دوره و شماره: دوره 5، 29-30 - شماره پیاپی 29، بهمن و اسفند 1373 
کتابخانه های جهان اسلام در قرون وسطی

صفحه 18-27

محمد رستم دیوان؛ سید حسین اسلامی


مخازن قدیمی کتابهای اسلامی در کوفه

صفحه 28-40

محمد سعید الطریحی؛ سید حسین اسلامی


فهرست نگاری : گذشته و حال

صفحه 71-93

رضا استادی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید احمد حسینی اشکوری


درگذشتگان

صفحه 174-178

ناصر الدین انصاری