دوره و شماره: دوره 6، شماره 36، بهمن و اسفند 1374 
درگذشتگان

صفحه 107-109

ناصر الدین انصاری