دوره و شماره: دوره 7، شماره 42، بهمن و اسفند 1375 
درگذشتگان

صفحه 89-93

ناصر الدین انصاری؛ علی اصغر محمد خانی