دوره و شماره: دوره 8، شماره 48، بهمن و اسفند 1376 
در حاشیه دو مقاله

صفحه 48-52

سید محمد جواد شبیری


پاسخی به یک نقد

صفحه 105-106

. محمدی مازندرانی