دوره و شماره: دوره 10، شماره 60، بهمن و اسفند 1378 
درگذشتگان

صفحه 139-141

ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام