دوره و شماره: دوره 13، 77-78 - شماره پیاپی 77، بهمن و اسفند 1381