دوره و شماره: دوره 16، شماره 96، بهمن و اسفند 1384 
آشنایی با «دایره المعارف آستان قدس رضوی»

صفحه 51-55

اصغر ارشاد سرابی؛ محمد سوهانیان حقیقی


درگذشتگان

صفحه 110-115

ناصر الدین انصاری؛ سید محمد موسوی زاده؛ علی اکبر صفری