دوره و شماره: دوره 19، 110-111 - شماره پیاپی 110، تابستان 1387 
4. تفسیر ثعلبی در جدال شیعه و سنی

صفحه 34-44

ولید صالح؛ محمد حسن محمدی مظفر


15. درگذشتگان

صفحه 174-180

ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام