بررسی حدیث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین؟

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقالات و کتاب­های منتشر شده در دهه­های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست­و­یکم در غرب، ادبیات نسبتاً غنی را در حوزه حدیث پدید آورده است ولی بازتاب مطالعات حدیثی در دنیای غرب و تحولات آن در محافل علمی ایران اسلامی بسیار کمرنگ می­باشد. به این منظور، نویسنده در مقاله حاضر درصدد معرفی و نقد کتاب «حدیث در نگاه خاورشناسان: بررسی و تحلیل مطالعات حدیث­شناسی هارالد موتسکی»، برآمده است. بر این اساس، با بیان اطلاعاتی دربارۀ کتاب، به تشریح مبسوط فصول آن می­پردازد و ذیل معرفی هر فصل، به نقد فصل مربوط همت گماشته است. نویسنده در قسمت پایانی، پیشنهادهایی برای تصحیح کتاب گفته شده ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها