نقدنگاشت ترجمه‌های قرآنی (4): نقد و بررسی دو ترجمه برگزیده کتاب سال 1390

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70322

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است دو ترجمه از قرآن را (ترجمه سیدعلی گرمارودی و حسین استادولی) که حائز رتبه اول کتاب سال 1390 شده اند؛ ضمن مقایسه، در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات سوره حمد و 13 آیه از سوره بقره، هر دو ترجمه را مطابق با چاپ سوم ترجمه استادولی و چاپ دوم ترجمه گرمارودی، بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها