در گیرودارِ دقت و زیبایی نگاهی به ترجمه کتاب عرفان و فلسفه نوشته والتر استیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.69697

چکیده

امروزه با توجه به رشد چشم‌گیر ترجمه بیش از هر زمانی ارتقای کیفیت ترجمه‌ها ضرورت پیدا کرده است. یکی از کم‌هزینه‌ترین و سودمندترین راه‌های دستبابی به این مهم، همانا نقد ترجمه است. همان‌گونه که مطالعه و مقابله ترجمه‌های بزرگان سودمند است، نقد آنان نیز خالی از فایده نیست. در این مقاله کوشیده‌ام تا قسمتی از لغزش‌های مترجم محترم استاد خرمشاهی در کتاب عرفان و فلسفه را بنمایانم و از این رهگذر قدمی کوچک و لرزان در مسیر نقد ترجمه بردارم.
 
 

کلیدواژه‌ها