از نگاه دیگران (2) اسلام در دوران باستان متأخر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عظمه در کتاب «ظهور اسلام در دوران باستان متأخر: الله و یارانش» می‌کوشد تفسیری پیچیده از شواهد عینی و آثار مکتوب به‌دست دهد تا ظهور آنچه «اسلام اولیه» (پالئو ـ اسلام) می‌خواند، توصیف و تبیین کند. نوشتار حاضر ترجمه ای است از مقاله مروری که در معرفی کتاب مذکور توسط جرالد هاوتینگ به رشته تحریر درآمده است.

کلیدواژه‌ها