نگاهی اجمالی به کتاب نسخه شناخت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب نسخه شناخت (پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی)، کتابی است که توسط علی صفری آق قلعه و انتشارات میراث مکتوب در سال 1390 انتشار یافته است. نویسنده در نوشتار حاضر کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها