کلیدواژه‌ها = سیره نبوی
پژوهشی در نامه های پیامبر (ص)

دوره 25، شماره 147، مرداد و شهریور 1393، صفحه 27-44

عزالدین ابراهیم؛ حسین علینقیان