کلیدواژه‌ها = تصحیح
فاجعۀ تصحیح نقد و بررسی کتاب گلشن بلاغت

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 183-231

سعید مهدوی‌فر


نگاهی به تصحیح احسن‌القصص

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 269-284


بازخوانی ابیاتی از آخرین تصحیح دیوان مسعود سعد

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 83-105

گُلپر نصری


تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومۀ پهلوانی

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 81-96

سجاد ایدنلو