کلیدواژه‌ها = بهاءالدین خرمشاهی
نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 106-150

شهاب رویانیان


گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 56-62

زینب فریادرس