نویسنده = مرتضی کریمی نیا
بررسی یک مسئلۀ فقهی: ازدواج متعه (ترجمۀ فصلی از کتاب «نص و تفسیر: مکتب فقهی امام صادق»)

دوره 34، شماره 204، بهمن و اسفند 1402، صفحه 351-387

حسین مدرسی طباطبائی؛ مرتضی کریمی نیا؛ سیدمحمدکاظم مددی الموسوی


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 307-329

رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ سعید کریمی قره بابا


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 333-363

روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ رسول جعفریان؛ رحیم پاکنژاد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 359-394

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ سهیل یاری گل درّه؛ محمد ابراهیم مالمیرا


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 184، مهر و آبان 1399، صفحه 321-342

حمید رضا تمدن؛ سید صادق حسینی اشکوری؛ روح الله شهیدی؛ محسن احمدوندی؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا


نسخه شناسی مصاحف قرآنی 2

دوره 29، شماره 173، دی 1397، صفحه 107-120

مرتضی کریمی نیا


ابن عباس در تفاسیر دوره عباسیان

دوره 20، شماره 118، مهر و آبان 1388، صفحه 17-27

هربرت برگ؛ مرتضی کریمی نیا


فهرست موضوعی سال دوازدهم

دوره 12، 71-72، بهمن و اسفند 1380، صفحه 190-192

مرتضی کریمی نیا


ملاحظاتی بر کتاب «مطالعات قرآنی»

دوره 11، شماره 65، آذر و دی 1379، صفحه 46-53

ویلیام گراهام؛ مرتضی کریمی نیا