نسخه شناسی مصاحف قرآنی 2

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.66842

چکیده

این مقاله ضمن اشاره ای کوتاه به اختاف قرائت موجود در آیۀ 10 سورۀ منافقون وأ کُنْ/ وأ کونَ می کوشد نشان دهد که قرائت دوم )وأ کونَ( که از آنِ ابوعمرو، و منسوب به برخی از صحابه و تابعین است، در کتابت برخی نسخ ههای قرآنی در فاصلۀ قرون چهارم تا دوازدهم هجری به جا مانده است، گواینکه گاه مصححان، برخی از این مصاحف و نسخه ها را به قرائت معروفتر وأ کنْ تغییر داد هاند. بخش پایانی مقاله، حاوی جدولی از اطلاعات این نسخ هها و تصاویری از صفحات این مصاحف قرآنی است.

کلیدواژه‌ها