نویسنده = حیدر عیوضی
زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی

دوره 34، شماره 201، مرداد و شهریور 1402، صفحه 183-199

حیدر عیوضی


نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 273-302

وحید عیدگاه طرقبه؛ رسول جعفریان؛ حیدر عیوضی؛ کیا مهر نامور؛ رسول رادمان مهربانی؛ حسین شیخ؛ علی کاملی کرمانشاهی


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


سورۀ نمل: مقایسۀ ترجمه های عبری یوزف ریولین و اوری روبین

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 30-40

حیدر عیوضی؛ مصطفی رزاقی؛ محمدعلی طباطبایی


ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس ـ 1

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 37-44

لوتار کوپف؛ حیدر عیوضی