نویسنده = حیدر عیوضی
تعداد مقالات: 6
3. سورۀ نمل: مقایسۀ ترجمه های عبری یوزف ریولین و اوری روبین

دوره 30، شماره 176، تابستان 1398، صفحه 30-40

حیدر عیوضی؛ مصطفی رزاقی؛ محمدعلی طباطبایی


4. ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس ـ 1

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 37-44

لوتار کوپف؛ حیدر عیوضی