چاپ نوشت (۹): اولین کتاب چاپ سربی طهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75182

چکیده

مؤلف در مقاله حاضر ضمن اشاره به چگونگی آغاز صنعت چاپ سربی در دارالخلافه طهران به معرفی و بررسی اولین کتاب چاپ شده در طهران و چرایی انتشار این کتاب در آن دوران می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها