دربارۀ فرهنگ و زبان قومِ لک (1): لَکی و کُردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75003

چکیده

مقصود این فصل بازکاویدن مجموعۀ آرای سنتی است که توسط دیوید نیل مکنزی، دربارۀ تغییرات آوایی که به مثابۀ مختصۀ اساسی تمایزبخش گویش‌های گونه‌گون کُردی تعریف گشته‌اند، با در نظر آوردن این فرض که پیوستگی و ارتباط [زنجیره‌های گویشی] لکی در گویش‌شناسی ایرانی، کماکان بر ما پوشیده مانده است. مرسوم آن باشد که لکی را گویشی از [خانوادۀ گویش‌های] کُردی، بعضاً گویشی انتقالی میان کُردی و لری و در مواردی منحصراً آن‌را یک زبان مجزا می‌پندارند.

کلیدواژه‌ها