دربارۀ چند جاینام دیگر در شاهنامه و بعضی مسائل وابسته: کروشان، کووسان، کاووسان، کاسان؛ تَرَک، پَرَک؛ سنجبو؛ گلزرّیون، گازریون، گازربون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75000

چکیده

در این نوشته فصلی دیگر از کتاب داود منشی­زاده دربارۀ جغرافیا و تاریخ شاهنامه ترجمه شده است. خلاصۀ سخن او در این فصل این است که نامی که به شکل کروشان و اَشکال مشابه در نسخه­های شاهنامه هست همان کاسان است و در پشت نام گُلزَریّون باید به دنبال دو جای جداگانه گشت. اشاره­ای نیز به تصحیف نام سِنجَبو و رود پَرَک در نسخه­های شاهنامه و متون دیگر شده است.

کلیدواژه‌ها