ابیاتی نویافته از برخی شاعران کهن در رسائل العشاق و وسائل المشتاق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74998

چکیده

گه‌گاه نسخه‌ی خطی ارزشمندی از گوشه و کنار کتابخانه‌های جهان بیرون کشیده می‌شود که مقادیر مهمی اطلاعات به ادبیات فارسی اضافه می‌کند. یکی از این منابع، نسخه‌ی نویافته‌‌ی رسائل‌العشاق است. رسائل العشاق و وسائل المشتاق نام تألیفی از سیفی نیشابوری شاعر و ادیب قرن ششم هجری با موضوع مکاتبه و نامه نگاری شامل صدنامۀ عاشقانه است. این منبع ارجمند، ذیل رسائل، شامل ابیاتی چند از شاعران کهن تا قرن ششم است که برخی از این ابیات در دواوین شاعران و دیگر کتب ادبی یافت نمی‌شود و تازه‌یاب است. در این مقاله کوشیده‌ایم تا اشعار نویافته‌ای از چند شاعر کهن را بر اساس این منبع ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها