سخن از عشق در مجلس یحیای برمکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74975

چکیده

مقالۀ حاضر ترجمۀ فارسی بخشی از کتاب مروج الذهب اثر ابوالحسن مسعودی ( ـ 345 یا 346ق) است که در آن هم‌نشینی سیزده متکلم و اهل نظر در مجلس یحیی بن خالد برمکی، وزیر هارون، خلیفۀ عباسی، و گفت‌وگوی آنان دربارۀ عشق گزارش شده است. پیش از ترجمۀ متن، در مقدمه‌ای هر یک از افرادی که نامشان در متن آمده معرفی شده‌اند و تلاش شده که به‌اختصار بستر تاریخی بحث ترسیم و اساس اعتبار تاریخی آن بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها