نکته، حاشیه، یادداشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74282

چکیده

آیا سعدی در حکایت از قرآن کریم خطا کرده است؟
«زر بصره» در شعر اثیرالدین اخسیکتی
«بنی آدم اعضای یکدیگرند» یا «بنی آدم اعضای یک پیکرند»؟
مرد باید خودش «جنم» داشته باشد (1)
مرد باید خودش «جنم» داشته باشد (2)