دربارهٔ برخی از جای‌نام‌های شاهنامه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74281

چکیده

جغرافیای شاهنامه، با وجود تحقیقاتی که تا کنون شده، هنوز ابهاماتی دارد. شاید در حواشی مصححان شاهنامه بر این کتاب به این امر کمتر از هر چیز دیگر توجه شده باشد و در فرهنگ‌های شاهنامه نیز نام‌های جغرافیایی معمولاً در حاشیه بوده است. آنچه داود منشی‌زاده سال‌ها قبل در این باره نوشته، با وجود اختصار و بعضی آراء متهورانه، هنوز بهترین منبع در این باره است. در این نوشته یک فصل از کتاب او ترجمه شده و مباحث او دربارهٔ جای‌نامهایی مانند گُنابَد، پُشتِ گُشتاسپان و دژِ گُنبدان به فارسی انتقال یافته است.
 

کلیدواژه‌ها