بررسی و نقد ترجمة قرآن کریم اثر حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی کوشا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74280

چکیده

مقالة حاضر بررسی و نقد یکی از جدیدترین ترجمه‌های قرآن کریم به زبان فارسی، اثر یکی از ناقدان مشهور ترجمه‌های قرآن در سه دهة اخیر است. در بررسی این ترجمه پاره‌ای اشکالات ترجمه‌های پیشین قرآن نیست و توجهی ویژه به تطبیق ترجمه با متن قرآن شده است. به علاوه تأکیدهای قرآن، ضمایر فصل و شأن، صنعت تضمین و احتباک نیز مدّ نظر مترجم بوده است، با این همه اشکالاتی به آن راه یافته که آن را از نظر صوری و محتوائی نیازمند ویرایش بنیادین کرده است. مقالة حاضر که به روش توصیفی ـ نقدی و به شیوةکتابخانه‌ای نوشته شده، علاوه بر نقاط قوت، برخی اشکالات عمدة ترجمة حاضر را اِحصا و مشخص کرده و در ضمن چند محور به توضیح تفصیلی آن پرداخته است. برخی از این محورها عبارتند از: مشخص نبودن روش ترجمه، یکسان ترجمه نشدن عباراتِ همانندْ در بافت‌های مشابه، مشخص نکردن منبع مورد استناد در ترجیح دادن معانی یا وجوه اعرابیِ کلمات و عبارات، نداشتن مبنا در برخی اسلوب‌های نحوی، اشکالات گوناگون در پاورقی‌ها، اشتباه در ترجمة کلمات و عبارات، کم دقتی در متمایز کردن افزوده‌های مترجم با متن قرآن و اشکالات ویرایشی.

کلیدواژه‌ها