ارزیابیِ سیرالملوک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74273

چکیده

در سال 1398، دکتر محمود عابدی تصحیحی دیگر از کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی عرضه کردند. این تصحیح از نگاه متن‌شناسی، ناهمخوانی‌های زیادی با چاپ‌های پیشینِ این متن (همچون چاپ استاد هیوبرت دارک و چاپ استاد جعفر شعار) ندارد؛ چراکه نسخۀ اساس این چاپ‌ها نیز همان نسخۀ شناختۀ کتابخانۀ نخجوانی است که در چاپ‌های نامبرده هم از آن بهره گرفته‌اند. از دیگر سو، گزارشگر چاپ نوین این کتاب (دکتر عابدی) یادداشت‌هایی بر آن افزوده است که در این نوشته‌ها، کم و بیش نارسایی‌هایی راه یافته است. نوشتۀ کوتاهی که پیش روی شماست از خوانش متن و نگرشی کوتاه در یادداشت‌های آن فراهم آمد که در سه بخش از پیش چشم خوانندۀ گرامی خواهد گذشت:
1) ضبط‌های نادرست
 2) نارسایی‌های معنایی واژگان
 3)افتاده‌ها و ناگفته‌های معنایی

کلیدواژه‌ها