رسالهٔ الآراء الطبیعیة التی ترضی بها الفلاسفة منبعی برای فهم پیش از سقراطیان در عالم اسلام و معرفی نسخه‌هایی از این رساله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74270

چکیده

تاریخ فلسفهٔ در یونان با فیلسوفانی آغاز شده که از آنها با عنوان «پیش از سقراطیان» نام برده می‌شود. امروزه با تلاش‌هایی که هرمان دیلز و والتر کرانتس در جمع‌آوری آثار باقی‌مانده از این دسته از فیلسوفان داشته‌اند، می‌توان تا حدودی آراء و اندیشه‌های آنان را دانست. در این میان فیلسوفان مسلمان نیز گاه به آرایی از فیلسوفان پیش از سقراطی اشاره می‌کنند. می‌توان گفت منبع اصلی آنها برای استناد اقوالی به فیلسوفان پیشاسقراطی رسالهٔ الآرا الطبیعیة التی ترضی بها الفلاسفة منسوب به فلوطرخس است. موضوع اصلی این مقاله معرفی این کتاب و نسخه‌های بر‌جای‌مانده از آن و بررسی‌ای دربارهٔ محتوای آن است. روش تحلیل داده‌ها توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است. نتیجه اجمالی که این نوشتار به‌ آن دست‌ یافته، این است که این رساله در فهم فیلسوفان مسلمان پیش از سقراطیان نقش کلیدی داشته و گزارش‌های بعدی دربارهٔ این دسته از فیلسوفان در عالم اسلام تحت تأثیر این رساله و فهم‌هایی بوده که از این رساله شده است و با توجه به نسخه‌های تازه‌یاب از این رساله تصحیح مجدد آن نیز از امور مهمی است که اهل فلسفه باید به آن اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها