تصحیح چند بیت از دو قصیده غضائری (غضاری) رازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74269

چکیده

محمد بن علی غضاری از شاعران مدّاح امرای آخر دیلمی و از ستایشگران محمود غزنوی است. او بسیار مورد توجه سلطان محمود بوده و به سبب مدایحی که برای محمود می‌سروده، از وی عطایای کثیری دریافت می‌کرده؛ آنچنان که محسود شاعران دربار غزنوی بوده است. ظاهراً به همین سبب، جدالی لفظی بین او و عنصری، ملک‌الشعرای دربار غزنویان، درگرفته که در شعر ایشان بازتاب یافته است. قصیدۀ لامیۀ مشهور غضائری در جواب ایرادهایی که عنصری بر شعر او گرفته، سروده شده است. مقالۀ پیش رو اختصاص دارد به تصحیح چند بیت از دو قصیدة غضائری که در دیوان عنصری به چاپ رسیده است. بیشتر این تصحیحات به ایراد تکرار قافیه مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها