محمدحسین مرعشی شهرستانی و رسالۀ سبیل 'گتلیب فاندر النجات در ردّ بر طریق الحیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74033

چکیده

ردیه های اسلامی  مسیحی به جهت انعکاس انبوهی
اطلاعات دینی جزء میراث گرانبهای ادیان ابراهیمی به شمار
می روند. این متون به رغم رویکرد عمدتا جدلی که دارند، به
شناخت ما از سیر و تحول مواجهه مسلمانان با کتاب مقدس،
و برعکس مسیحیان با قرآن کمک م یکند. حجم انبوهی از این
ردیه ها به قرن نوزدهم میلادی تعلق دارند؛ در این میان، رساله های
معدودی را می توان یافت که در روش و محتوا دارای خلاقیت و
نوآوری باشند.

کلیدواژه‌ها