نکاتی دربارۀ نسخه های فتوح البلدان، بلاذری و گیاه بلاذر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74031

چکیده

فتو ح البلدان اثر احمدبن یحیی بلاذری، دانشمند ایرانی،
کتابی است نا مآشنا برای مطالعۀ تاریخِ فتوحات صدر اسلام.
ترجم هها و تصحیحات مختلفی از این اثر در دست است. با این
حال، در شناخت نسخه ها و استفاده از آنها، پاره ای از کوتاه یها و
لغز شها به چشم می خورد که در این نوشتار به صورت موجز به
آنها اشاره خواهم کرد. ترجم ههای انگلیسی و فارسی اثر نیز از برخی
کوتاه یها رنج م یبرد. برای نمونه، در ترجم ههای انگلیسی فتوح
البلدان دربارۀ روش کار و نسخه هایی که این ترجمه ها بر آن استوار
است توضیحی ارائه نم یشود؛ در یکی از ترجمه های فارسی فتوح
البلدان در بخش مقدمۀ کتاب دربارۀ خاستگاه بلاذری مطالبی
خلاف واقع ذکر می شود که آ گاهی از آن تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها