یادداشت های شاهنامه 1 مسائل ل غوی و بعضی م فاهیم شاهن هما 31-39

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74024

چکیده

یادداش تهایی که در این سلسله از نوشته ها جمع آمده
به دو دستهٔ کلی قابل تقسیم است: آنها که دربارهٔ بعضی مسائل
لغوی شاهنام هاند و آنها که دربارهٔ نا مهای خاص شاهنام هاند.
آنچه در این شمارهٔ اول آمده به ترتیب عبارت است از: ردّی بر
گمان بعضی نویسندگان که لغت سپهر یک معنای سپاه نیز در
در شاهنامه؛ و منشأ » درست آمدی « شاهنامه دارد؛ منشأ تعبیر
در شاهنامه با جست وجو در ادبیات » پروردن روان « مفهوم
مانوی و زردشتی به زبانهای فارسی میانه و پهلوی اشکانی .

کلیدواژه‌ها