انتخاب تذکره تقی اوحدی: معرفی و تحلیل اثری نویافته از سراج‌الدین علیخان آرزو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74008

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد به معرفی نسخۀ خطی که گزیده‌ای از عرفات العاشقین نوشته تقی اوحدی است و در کتابخانه جان ریلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود، بپردازد.این نسخه با وجود اهمیت در مطالعات تاریخ ادبیات و نقد ادبی، سال‌ها دست‌نخورده باقی مانده است. اگرچه نام نسخه مذکور در برخی فهارس ذکر شده، هویت گردآورنده و ماهیت متن آن تاکنون ناشناخته بود. نگارنده توفیق یافت برای نخستین بار، مؤلف ـ کاتب ناشناختۀ این مجموعه را شناسایی کند و از مطاوی اثر آگاهی دقیق پیدا نماید. این گزیده با عنوان «انتخاب تذکره تقی اوحدی» توسط خان آرزو و با دست‌خط خود وی نوشته شده است که در آن گلچینی از اشعار عرفات و شرح احوال تعدادی از شاعران را آورده است. در مقاله حاضر، نخست به معرفی و پیشینه تاریخی نسخه و سپس به تحلیل ارزش و اهمیت آن و افق‌های نایافته‌ای که از تعامل تذکره‌نویسان با تذکره عرفات و تأثیر آن در فرآیند شکل‌گیری تذکره‌‌های پس از خود فراروی ما می‌گشاید، پرداخته می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها