وحدت وجود در هند ویلیام چیتیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74007

چکیده

موافقان و مخالفان محیی الدین ابن عربی، وحدت وجود را همواره به او نسبت داده اند. اما ابن عربی اصطلاح وحدت وجود را خود هیچ‌گاه به‌کار نبرده است. انتساب وحدت وجود به ابن عربی، بیش از آنکه ریشه در نوشته‌های ابن عربی داشته باشد، ریشه در معارضه‌جویی‌های مخالفان ابن عربی دارد. نخستین شخصی که وحدت وجود را به ابن عربی نسبت داد، ابن تیمیّه بود. دوگانه‌ی وحدت وجود/وحدت شهود در هند سبب کج‌فهمی میراث ابن عربی، و دست‌آویزی برای اهداف سیاسی-اجتماعی برخی مسلمانان ملّی‌گرا شد. ویلیام چیتیک می‌کوشد تا دلایل انتساب وحدت وجود به ابن عربی را واکاوی کرده و در باب این انتساب داوری کند. چیتیک در پایان نتایج سیاسی-اجتماعی انتساب وحدت وجود به ابن عربی را بررسی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها