یادداشت­های شاهنامه (4) نام­های خاص

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.74006

چکیده

در چهارمین شماره از از «یادداشت­های شاهنامه» دربارۀ اصل چند نام خاص دیگر شاهنامه بحث خواهد شد. این نام­ها عبارتند از پشوتن، فریبرز، زروان، اشتاد. دربارۀ نام پشوتن از گذشته­های دور اشتباهی رخ داده که هنوز  در نوشته­های فارسی بر جاست؛ در ساخته شدن نام فریبرز نکتۀ ظریفی در کار بوده که ظاهراً از چشم محققان پنهان مانده؛ و زروان و اشتاد از جملۀ نام­هایی هستند که در شاهنامه تحریف شده­اند. در این چند یادداشت کوشش شده که نقایص آراء محققان پیشین، علی­الخصوص نقایص نوشته­های فارسی، رفع شود.
 

کلیدواژه‌ها