چند کاستی و اشتباه در فرهنگ بزرگ سخن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72970

چکیده

 به عقیدهٔ بسیاری از صاحب‌نظران، در بین فرهنگ‌هایی که مجلدات آن به‌طور کامل منتشر شده، فرهنگ بزرگ سخن، به سرپرستی دکتر حسن انوری، بهترین است. اما ازآنجاکه هیچ کار بزرگی بی‌اشتباه نیست، اشتباهات و کاستی‌هایی نیز در چاپ اول آن در سال ۱۳۸۱ وجود داشت که باعث شد مؤلفان، در سال ۱۳۹۰ ذیل فرهنگ بزرگ سخن را برای تکمیل نواقص و رفع عیوب منتشر کنند. اما کار تصحیح فرهنگ به اینجا ختم نشد و آن‌طور که اعلام شده، ذیل دوم فرهنگ بزرگ سخن نیز با هدف رفع کاستی‌ها و جبران اشتباهات و افزودن واژه‌های جدید در دست تهیه است و ازاین‌رو درخواست شده است که پژوهشگران، آرای اصلاحی خود را برای سرپرست فرهنگ بفرستند. در این مقاله، تعدادی از کاستی‌ها و اشتباهات فرهنگ مذکور بیان شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها