الفاظِ کفرِ فارسی در فقهِ حنفی: بایسته‌هایِ زبانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72966

چکیده

 به‌تازگی، کتابی با نامِ الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی (کفریات زبانی در میان عامه) به‌کوششِ دکتر رسولِ جعفریان چاپ شده‌است. این کتاب حاصلِ گردآوریِ پاره‌ها و جمله‌هایِ فارسی از نوشته‌هایِ فقهِ حنفی است. این پاره‌هایِ فارسی از نگرِ زبانی و زبان‌شناختی ارزشمند است و ویژگی‌هایِ کهن و صورت‌هایِ نامعمول را می‌بازمی‌نماید. علیٰ‌رغمِ این ارزشمندی، بخشی برایِ جنبهٔ زبانیِ این جملاتِ فارسی اختصاص داده نشده‌است. از سویِ دیگر، این کتاب هیچ نمایه‌ای ندارد، و حتّیٰ فهرستی از واژه‌ها و عباراتِ مهمِ فارسی نیز گردآوری و به دست داده نشده‌است. در این نوشته کوشیده شده‌است تا به شماری از ویژگی‌هایِ زبانیِ این نوشته‌ اشاره و بخشی از نادرستی‌هایِ تصحیحیِ این نوشته و شکلِ درستِ آن‌ها پیشِ‌رو نهاده شود. افزون بر این، فهرستی برایِ واژه‌ها و عباراتِ مهمِ فارسی از نگرِ زبانی نیز فراهم آورده شده‌است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها