در بابِ کتابِ «میِ باقی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72882

چکیده

 «می باقی»، مجموعه مقالاتی دربارۀ حافظ، چکیدۀ قلم بهاءالدین خُرّمشاهی است. ما در این مقاله به بررسی این کتاب پرداخته‌ایم و هر جا با نویسندۀ آن هم‌داستان نبوده ایم، نظر خویش را به دلایل و شواهد متّکی نموده و بیان کرده‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها