اصطلاح «جوهر » در کلام اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72878

چکیده

شناخت صحیح و دقیق معانی اصطلاحات ب هکار
رفته در دانش کلام اسلامی یکی از پی شنیازها و مقدّمات ضروری
هرگونه مطالعه و تحقیق در متون کلامی است. با توجّه به
دگرگون یها و تطوّرات مفهومی بسیاری از اصطلاحات کلامی در
ادوار و مکاتب مختلف، بررسی و گزارش تحوّلات معنایی واژگان
فنّی دانش کلام در تاریخ این علم از اهمّیّت بسیاری برخوردار
در کلام » جوهر « است. در این مقاله، دو معنای اصلی اصطلاح
اسلامی تعریف و تبیین م یگردد و تحوّل معنایی اصطلاح مزبور
در فرایند گذار کلام اسلامی از گفتمان معتزلی به گفتمان فلسفی
بازنموده م یشود.

کلیدواژه‌ها